Качество

Гарантираното високо и надеждно качество на смесите, както и адекватното обслужването на клиентите са решаващи критерии за вземане на решения касаещи нашите клиенти. Затова ние в КРАЙБУРГ отдаваме особено значение на натрупания опит и компетентност.

Ние гарантираме постоянен контрол на качеството и Ви уверяваме, че със смесите на КРАЙБУРГ клиентът получава „изпитана безопасност“. Това се постига чрез периодични вътрешни и външни одити, както и чрез сертифициране по различните стандарти и норми. Качеството на КРАЙБУРГ се определя от много решаващи фактори, между които са не само качеството на суровините и технологията, но и управлявания от човека и машината производствен процес.  Имено той е решителен за успеха на нашите клиенти и КРАЙБУРГ.

ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО

Системата ни за управление се сертифицира периодично по следните стандарти:

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Каучукът не е материал в общоприетия смисъл. Той е основно вещество, към което преди вулканизацията се добавят редица съставки, като наред с основния материал, всички каучукови смеси съдържат допълнително множество добавки като пълнители, пластификатори, технологични добавки, противостарители, пигменти и др. Една еластомерна композиция може да съдържа средно между 10 и 20 ингредиенти. Едва тогава тя може да се нарече каучукова смес.

ОТ А ДО Я: КАЧЕСТВОТО НА КРАЙБУРГ

Комбинацията между рентабилност и качество очертават настоящия и бъдещ път на едно предприятие. За каучуковите смеси от изключително значение е както заемането на нови области на приложение, така и прилагането на най-високи изисквания към детайлите направени от тях.

Гарантираното високо качество има все по-голямо значение. Важна роля за това играе правилният избор на подходящи изследвания и адекватни методи. За удовлетворяването на увеличаващите се изисквания към качеството трябва да е налице съвременна технология за изпитване, която постоянно трябва да бъде оптимизирана.

Качеството на продуктите на КРАЙБУРГ се определя от множества различни фактори. Към тях спадат качеството на суровините, както и технологията, която се използва при производството. Голямото разнообразие от смеси и множеството производствени параметри и възможни комбинации между тях, биха могли доведат до отклонение в качеството на сместа. Това означава, че определянето на адекватни за дадената смес стойности на изследваните характеристики е от огромно значение.  Тези зададени стойности се изчисляват до голяма степен на базата на статистически и емпирични анализи. Това би могло да се постигне само с много добре обезпечена със съответното оборудване  лаборатория за контрол на производството.

 

Съвременните методи за изпитване, експерименталните опитите и тяхното коректно оценяване водят до правилна оценка на основните характеристики, които  от своя страна подпомагат оптимизацията и развитието на рецептурите. Методите за изпитване в КРАЙБУРГ се базират най-често на стандартите DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.), DIN ISO и DIN EN ISO. Използват се още и стандартни изпитвателни методи на American Society for Testing and Materials (ASTM). Освен изброената методология съществуват собствени методи, които анализират характеристики извън описаните норми или такива, които са договорени с клиента.  Преглед на най-важните методи за изпитване може да намерите тук.

Geprüfte Qualität

ОБЗОР НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ИЗПИТВАТЕЛНИ МЕТОДИ И ИЗПИТВАТЕЛНИ УРЕДИ

Физични и химични изследвания

 • Термични анализи
 • Измерване параметрите на повърхността
 • Разпределение, по размер, на частиците
 • Определяне на точката на възпламеняване по Кливланд
 • Измерване на плътност
 • FTIR спектроскопия и много други

Физико-механични изпитания

 • Машина за изпитване на материалите, чрез която се определят якостно-еластичните свойства при деформация на опън
 • Апарат за определяне на твърдост
 • Определяне еластичност на отскок
 • Озонови камери за определяне на устойчивост на озон
 • Изтриваемост
 • Пластична деформация при напрежение при натиск

Реология

 • Mooney вискозиметър – определяне на вискозитет по Mooney, определяне на характеристиките на преждевременна вулканизация и определяне скоростта на релаксация на напрежението по Mooney
 • Вулкаметър за определяне на вулканизационните свойства на сместа

Работни режими за преработка и вулканизация